Пишите нам [email protected]

Накнада из осигурања представља кључни елемент осигурања.

Наиме, основна сврха постојања осигурања јесте исплата накнаде из осигурања. Накнада из осигурања у случају неживотних осигурања представља накнаду штете, док накнада из осигурања у случају животних осигурања представља исплату осигураних сума по настанку осигураног случаја.

Накнада из осигурања представља основну обавезу осигуравајућег друштва према кориснику осигурања, односно осигуранику која произлази из закљученог уговора о осигурању. Истовремено, накнада из осигурања представља основно право осигураника, односно корисника осигурања и уједно је и основни мотив закључивања уговора о осигурању.

Након осигураног случаја могу настати неке прописане или уговорене обавезе за осигураника. Међутим, иако неиспуњење ових обавеза може имати одређене материјалне последице, осигураник не губи право на исплату накнаде из осигурања.

Терет доказивања осигураног случаја увек лежи на осигуранику или другом кориснику oсигурања.

Појмови сума осигурања и осигурана сума се често поистовећују. Међутим, неопходно је постојање терминолошке разлике како би се њима означиле суштинске разлике које постоје у случају исплате накнаде из осигурања у случају неживотних и у случају животних осигурања.

  Сума осигурања представља новчани износ који је дефинисан законом или уговором о осигурању који представља највећи могући износ накнаде у случају неживотних осигурања.

  На основу суме осигурања се утврђује накнда из осигурања, али и премија осигурања.

  Сума осигурања је предмет слободног уговарња између уговарача осигурања и осигуравајућег друштва приликом закључивања уговора о осигурању.

  Она представља горњу границу обавезе осигуравача приликом накнаде штете.

  Из тог разлога, могуће је уговорити променљиву суму осигурања. Могуће је да се износ суме осигурања у току трајања осигуравајућег покрића коригује са коефицијентом раста цена на мало или неким другим уговореним коефицијентом.

  Осигурана сума

  У животним осигурањима у случају настанка осигураног случаја, осигуранику, односно кориснику осигурања се исплаћује осигурана сума која је незаобилазни, тј. битан елемент код закључивања уговора о осигурању.

  Накнада из осигурања се у случају животних осигурања изједначава са висином осигуране суме.

  Износ осигуране суме се уноси у полису осигурања или се уговором о осигурању или законском регулативом утврђује начин њеног одређивања ако наступи осигурани случај. Осигурана сума представља битан елеменат уговора о осигурању и редовно се користи као основица за обрачун премије осигурања.

  Осигурана сума представља горњу границу обавезе осигуравача. Најнижа осигурана сума код осигурања од аутоодговорности се одређује у закону.

Scroll to Top