Пишите нам [email protected]

Осигуравач

Осигуравач је страна у уговору осигурања која за одређену цену (премију) преузима обавезу заштите осигураника од ризика. Уколико дође до осигураног случаја, осигуравач има обавезу да исплати накнаду из осигурања осигуранику. Осигуравач је специјализована организација која се бави осигурањем.

Осигураник

Осигураник је лице које закључује уговор о осигурању у своје име и за свој рачун, за уступљени ризик се обавезује да плати одређену цену (премију), а за узврат у случају реализације ризика има право на накнаду из осигурања.

Уговарач осигурања

Уговарач осигурања је лице које уговара, тј. Закључује уговор о осигурању у корист трећег лица. Он сам нема користи од тога.

Корисник осигурања

Корисник осигурања је лице које нити закључује уговор о осигурању, нити плаћа премију, а добија накнаду ако дође до осигураног случаја, односно до неке штете. То је лице које се не појављује као уговорна страна,а појављује се као корисник осигурања. (Нпр. Родитељ закључи уговор о осигурању, плати премију, а ако му се нешто догоди, накнада се исплаћује његовој деци).

Осигурано лице

Осигурано лице је оно лице у чијем животу треба да наступи предвиђени догађај, односно да се створи ризик: смрт, болест, инвалидитет итд. Па да се накнада из осигурања исплати кориснику осигурања.

Носилац стварних права на осигураној ствари

Уколико су на осигураној ствари постојала заложна права осигураникових поверилаца пре настанка осигураног случаја или друга туђа права, титулари ових права се могу настанком осигураног случаја појавити према осигуравачу са захтевима за накнаду из осигурања.

Прибавилац осигуране ствари

Прибавилац осигуране ствари, као и ствари у вези са чијом је употребом закључено осигурање из аутоодговорности, може да ступи у правне односе осигурања. Уколико дође до отуђења ових ствари , врши се по правилу пренос уговора о осигурању на прибавиоца. У том случају, прибавилац осигуране ствари ступа у права и обавезе осигураника и појављује се као уговорна страна према осигуравачу.

Треће оштећено лице код осигурања од одговорности

Када се ради о трећем оштећеном лицу код осигурања од одговорности, у савременим условима се тежи да се оштећено лице доведе у директну везу са осигуравачем, на тај начин што ће непосредно, путем директне тужбе остварити накнаду из осигурања. Овакав приступ имамо код обавезног осигурања атомоболиста од одговорности.

Посредници и заступници у осигурању

Посредници у осигурању (брокери) доводе у везу партнере како би они сами закључили посао. Независни су од осигуравача. Они пре свега воде рачуна о интересима осигураника, саветују га о потребном покрићу ризика, условима осигурања, премији и предлажу најповољнијег осигуравача. Провизију наплаћују од осигуравача, али неке трошкове могу наплатити и од осигураника.

Заступници (агенти) у осигурању проналазе партнера и са њим закључује уговор за рачун свог комитента.

Scroll to Top