Пишите нам [email protected]

Реч „премија“ потиче од латинске речи premium која означава награду, профит од плена. Настала је комбиновањем речи prae (пре) и emere (купити).

Премија је битан елемент осигурања и неизоставан елемент уговора о осигурању . Представља цену услуге и осигуравајућег покрића, односно, цену ризика увећану за одређени ниво трошкова спровођења осигурања и профит осигуравача. Плаћа се у уговореним роковима, а ако треба да се исплати одједном, плаћа се приликом закључења уговора.Осигуравач је дужан да прими исплату премије од сваког лица које има правни интерес да она буде плаћена. Ако је уговорено да се премија плаћа приликом закључења уговора, обавеза осигуравача да исплати накнаду или своту одређену уговором почиње наредног дана од дана уплате премије. Премија осигурања је обавеза уговарача осигурања увек. Код осигурања за туђ рачун премију осигуравачу дугује уговарач осигурања.

Тарифе премије прописује осигуравач.

Приликом утврђивања премије осигурања неопходно је да осигуравач прво буде упознат са вероватноћом остварења и потенцијалним последицама остварења штете. Уколико дође до повећања ризика, па осигуравач предложи осигуранику нову (већу) стопу премије, уговор престаје по самом закону уколико уговарач осигурања не пристане на нову стопу премије у року од четрнаест дана од пријема предлога нове стопе. Уколико је дошло до повећања ризика у тој мери да осигуравач не би закључио уговор да је такво стање постојало у моменту његовог закључења, он може раскинути уговор.

Код осигурања живота осигуравач нема право да наплату доспеле премије тражи судским путем.

Премија осигурања мора садржати техничку премију и режијски додатак. Режијски додатак је део премије који је намењен за обављање послова осигурања односно за трошкове спровођења осигурања.

Бонус представља попуст на премију осигурања који осигуравајуће друштво одобрава приликом обнављања уговора о осигурању уколико у претходној години осигураник није имао штету или није имао штету изнад одређеног износа.

Малус је супротан бонусу и представља доплатак на премију осигурања. Малус се зарачунава уколико је осигураник у претходној или претходним годинама имао одређени број штета.

Франшиза подразумева учешће осигураника у штети. Изражава се у апсолутном износу или у проценту од штете.

Франшизе могу бити интегралне,одбитне и пропорционалне.

Код интегралне франшизе до износа франшизе штете се не плаћају,а изнад тог износа штета је покривена у целини. Одбитна франшиза, где осигураник учествује у свакој штети до уговореног износа.Пропорционална франшиза код које осигураник учествује у свакој штети у одређеном проценту.

Scroll to Top