Пишите нам [email protected]

У погледу почетка дејства уговора о осигурању примењује се Закон о облигационим односима, ако уговорне стране другачије не уговоре.

Осигурање може бити једногодишње и вишегодишње. Код имовинских осигурања најчешће се закључује уговор на једну годину, а уколико је у питању вишегодишњи уговор, свака страна може, уз отказни рок од 6 односно 3 месеца, писмено изјавити другој страни да раскида уговор.

У погледу трајања осигурања, треба разликовати уговорени период трајања осигурања од уговореног периода обавезе осигуравача. Без обзира ако догађај траје дуже од времена покривеног осигурањем, штета ће бити надокнађена у потпуности.

Ако рок трајања осигурања није одређен уговором, свака страна може раскинути уговор писменим путем најкасније три месеца пре доспелости премије.

До прећутног продужења уговора не може доћи уколико то није предвиђено у општим условима осигурања или у полиси посебном клаузулом!

У погледу трајања осигурања, треба разликовати уговорени период трајања осигурања од уговореног периода обавезе осигуравача. Без обзира ако догађај траје дуже од времена покривеног осигурањем, штета ће бити надокнађена у потпуности.

Scroll to Top