Пишите нам [email protected]

Ако рок трајања осигурања није одређен уговором, свака страна може раскинути уговор писаним путем најкасније три месеца пре доспелости премије.

Код вишегодишњих уговора, свака страна може, уз отказни рок од 6 односно 3 месеца, писано изјавити другој страни да раскида уговор.

Осигуравач је у обавези да у року од 14 дана од комплетирања све неопходне документације односно утврђивања износа штете, испуни своју обавезу плаћања накнаде штете односно исплате осигуране суме.

Уколико дође до промена након потписивања уговора -долази до повећања или смањења ризика, осигураник има рок од 15 дана да пријави све настале промене.

Непосредан захтев трећег оштећеног лица према осигуравачу застарева за исто време за које застарева његов захтев према осигуранику одговорном за штету.

Потраживање уговарача осигурања код осигурања живота застарева по протеку рока од пет година, рачунајући од првог дана после протока календарске године у којој је потраживање настало.

Потраживање уговарача осигурања из уговора о осигурању (осим осигурања живота) застарева по протеку рока од три године, рачунајући од првог дана после протока календарске године у којој је потраживање настало.

Ако уговарач осигурања није сазнао за наступање осигураног случаја у року који закон предвиђа за релативну застарелост, тај рок се рачуна од дана сазнања за осигурани случај.

Апсолутни рок застарелости потраживања уговарача осигурања код осигурања живота је десет година, рачунајући од првог дана после протока календарске године у којој је потраживање настало.

Апсолутни рок застарелости потраживања уговарача осигурања из уговора о осигурању (осим осигурања живота) је пет година, рачунајући од првог дана после протока календарске године у којој је потраживање настало.

Потраживање осигуравача из уговора о осигурању застарева за три године.

Према Закону о облигационим односима у случају стечаја осигуравача, уговор о осигурању престаје по истеку 30 дана од дана отварања стечаја.

Ако друштво за осигурање које се бави обавезним осигурањем престане да постоји, власници односно корисници превозних средстава на које се односе одредбе Закона о осигурању имовине и лица о обавезном осигурању дужни су да закључе нови уговор о обавезном осигурању са другим друштвом за осигурање у року од осам дана.

Ако је уговор о осигурању имовине закључен на дужи рок од пет година, свака страна може по протеку овог рока писмено изјавити другој страни да раскида уговор, уз отказни рок од шест месеци.

Осигуравачево право да захтева поништење уговора о осигурању, ако је уговарач осигурања намерно учинио нетачну пријаве или намерно прећутао неку околност такве природе да осигуравач не би закључио уговор да је знао за право стање ствари, престаје ако он у року од три дана од дана сазнања за нетачност пријаве или за прећуткивање не изјави уговарачу осигурања да намерава користити то право.

Scroll to Top